กิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”

ปลัดมท.นำทำกิจกรรม ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา

ปลัดมท.นำทำกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”เน้นย้ำ ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ทุกอำเภอ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์ และสามเณร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เดินรับบิณฑบาต

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดขึ้น ในทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น. เริ่มกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 โดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรด้วยข้าวสุก และอาหารแห้ง อันเป็นการร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยและได้รับการสืบสาน รักษา โดยเด็กและเยาวชนคนรุ่นหลัง ซึ่งอานิสงส์ของการใส่บาตร ตามความเชื่อของพวกเราพุทธศาสนิกชน คือ

1. ผู้ที่ใส่บาตรย่อมได้รับอานิสงส์ให้เป็นที่รักของทุกคน ส่งผลให้มีสติปัญญาที่ดี เมื่อสิ้นแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

2. ทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับความดี

3. เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น

4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง

5. เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป

8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และ

9. เป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความกลมเกลียว ความปรองดอง ความรักใคร่เป็นหนึ่งเดียว ให้กับพวกเราชาวพุทธ และชาวไทยทุกคน

กิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”

อันจะยังผลให้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี : ความสามัคคีพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข”

“ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับทีมงานของจังหวัด ต่อยอดกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่ว่าเป็นเมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้นำสินค้าหัตถศิลป์ หัตถกรรมของชุมชนประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายบริเวณพื้นที่จัดงานในลักษณะตลาดประชารัฐ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ขาย ได้มาเจอกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง อันทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เม็ดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัด ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ ของครอบครัว ของลูกหลาน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้พระพุทธชินราช ร่วมทำบุญตักบาตร “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ในเวลา 06.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่ 12 นอกจากนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้เปิดจุดเช็กอินชิมอาหารเช้าเมนู “ไข่กระทะ” ร้อนๆ หอมกรุ่น อุดมไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับทุกคนในการดำรงชีวิต อาทิ โปรตีนจากไข่ ฮอทด็อก หมูยอ หมูสับทรงเครื่อง ไขมันจากเนย และวิตามินจากผัก เสิร์ฟคู่กับ “ขนมปังไส้หมูสับทรงเครื่อง” ที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจากขนมปัง นอกจากนี้ยังมีเมนูก๋วยจั๊บญวนชวนชิม นั่งจิบน้ำชา กาแฟ บรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ชมวิวสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถยามเช้า เรือนแพที่ลอยอยู่ริมน้ำ 2 ฝั่ง และวิถีชีวิตชาวแพ บริเวณพิษณุโลกไนท์บาร์ซาร์ ซอย 2 ถนนพุทธบูชา และหากเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงรูปทรงเก่าแก่เดิม เพลินๆ ขึ้นไปทางหอนาฬิกา ซึ่งห่างออกไปประมาณ 150 เมตร ก็จะเจอกับอาหารเช้าอีกเมนูหนึ่งของร้าน “ฉีซุ่นลี่” ก็คือ “ต้มเลือดหมู” ร้อนๆ ที่ใช้วัตถุดิบสดปรุงใหม่ทุกถ้วย รับประทานคู่กับข้าวสวย ถือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกรับประทานที่หลากหลาย ทั้งข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูกรอบ ข้าวขาหมู และขนมปังหน้าหมู ที่ลงมือทอดกันใหม่หน้าตาน่ารับประทานเป็นของทานเล่นอีกหนึ่งเมนู

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ invest-lvivregion.com

ufa slot

Releated